Reklamačný poriadok

V prípade vznikú nároku reklamácie, pri zisťovaní príčin problému, vytlačte a vyplňte prosím tento reklamačný protokol. Pokiaľ bol tovar doručený prepravnou službou, zašlite ho späť obratom na našu adresu a zásielku označte slovom "REKLAMÁCIA". Výrobok je potrebné zabaliť do pôvodného obalu, priložiť všetku dokumentáciu, ktorá bola s výrobkom dodávaná. Naše reklamačné oddelenie sa následne bude Vašim reklamačným podnetom zaoberať.

 

Tovar predávaný predávajúcim je určené k odbornej montáži, v autoservise alebo montáž osobou, ktorá má oprávnenie túto činnosť vykonávať. Preto je nutné pri reklamácii predložiť doklad o odbornej montáži. Dokladom sa rozumie potvrdenie o montáži dielu, s uvedením technologického postupu alebo faktúra, popr. potvrdenka o zaplatení s uvedením vykonaných prác, z ktorých vyplýva, že bola na vozidlo (nutné uviesť ŠPZ) namontovaná súčiastka, ktorá je predmetom reklamácie. 

 

Kontaktujte nás a spoločne dohodneme ďalší postup k Vašej spokojnosti. Ďakujeme.

 

 

Podrobný reklamačný poriadok spoločnosti ORIGINAL SLOVAKIA, s.r.o.

 

 1. Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

 

 1. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").

 

 1. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho.

 

 1. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

 

 1. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

 

 1. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

 

 1. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s originálnym obalom tovaru a dokladom o zaplatení.

 

 1. Ak tovar vykazuje chyby, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prevádzke predávajúceho v súlade s § 18 ods. 2 Zákona tak, že vyplní formulár na uplatnenie reklamácie - Reklamačný protokol a doručí ho predávajúcemu. Kupujúci je povinný vo formulári presne vyplniť všetky požadované informácie (druh tovaru, počet kusov, dátum montáže, typ vozidla, popis chyby). Reklamačné konanie začína dňom doručenia vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie a reklamovaného tovaru predávajúcemu. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.

 

 1. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu vo svojej prevádzke, za prítomnosti osoby poverenej na vybavovanie reklamácií.

 

 1. Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby.

 

 1. Predávajúci vydá kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru do 5 dní odo dňa prevzatia tovaru vo vhodnej forme, v ktorom je povinný presne označiť chyby tovaru v súlade s § 18 ods. 5 Zákona.

 

 1. Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru do 30 dní od začiatku reklamačného konania. V prípade, ak je nutné poslať tovar na posúdenie reklamácie dodávateľovi, alebo výrobcovi, môže sa doba na vybavenie reklamácie predĺžiť, čo bude zo strany predávajúceho oznámené kupujúcemu. V prípade, že predávajúci rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe. V prípade, že odborné posúdenie bude obsahovať určenie neoprávnenosti reklamácie tovaru kupujúcim, určenie, že za chybu tovaru nezodpovedá predávajúci alebo že tovar nemá chyby (ďalej len "neoprávnená reklamácia"), znáša kupujúci všetky náklady predávajúceho, to znamená náklady na odborné posúdenie znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou na reklamáciu, najmä náklady na prepravu tovaru medzi kupujúcim, predávajúcim a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou a všetky náklady na vyhotovenie posúdenia reklamácie predávajúcim a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou (ďalej len "náklady z neoprávnenej reklamácie"), v lehote 30 dní od zaslania zoznamu nákladov z neoprávnenej reklamácie kupujúcemu na účet určený predávajúcim alebo v hotovosti.

 

 1. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť chybný tovar za iný za obdobný s porovnateľnými technickými parametrami po vzájomnom odsúhlasení.

 

 1. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 

 1. nepredložením dokladu o zaplatení,
 2. neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
 3. uplynutím záručnej doby tovaru,
 4. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 5. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojimi chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 6. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 7. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s bežným používaním tovaru,
 8. poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami.

 

 1. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 

 1. odovzdaním opraveného tovaru,
 2. výmenou tovaru,
 3. vrátením kúpnej ceny tovaru,
 4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 5. písomnou výzvou na prevzatie tovaru v prípade neoprávnenej reklamácie,
 6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

 

 1. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

 1. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru a potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná.

 

 1. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

 

 1. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

 

 1. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

 

 1. Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom: predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo predávajúci chybný tovar vymení (určenie spôsobu vybavenia reklamácie závisí na rozhodnutí predávajúceho a kupujúci sa nemôže určenia vybavenia svojej reklamácie domáhať).

 

 1. Pokiaľ sa jedná o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez chyby, predávajúci vybaví reklamáciu výmenou tovaru za tovar iný funkčný, alebo v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na chybný tovar.

 

 1. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené v reklamačnom protokole.

 

 1. Reklamačný tovar je možné poslať doporučenou poštou alebo kuriérom, pričom náklady hradí kupujúci, prípadne tovar doručiť osobne.

 

V Prešove 01.09.2014

© Copyright 2014  ORIGINAL SLOVAKIA s.r.o. Všetky práva vyhradené. web generuje redakčný systém WEB CMS