Obchodné podmienky - Autobit.sk

                                                icon-obchodne-podmienky-autobit.jpg

 

1. Vysvetlenie základných pojmov, platnosť obchodných podmienok
 

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho - www.autobit.sk

1.2. Vysvetlenie základných pojmov použitých v týchto obchodných podmienkach:

          Predávajúci
          ORIGINAL SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Puškinova 17, 080 01 Prešov

     

          IČO: 46 594 264

          zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sro, Vložka 25809/P

          Vlastník a prevádzkovateľ internetového obchodu www.autobit.sk

          (ďalej už len ako predávajúci)

          Kupujúci

          Môže to byť užívateľ (všetky fyzické a právnické osoby bez obmedzenia), ktorý má možnosť objednať si produkty na stránke predávajúceho, teda
          v internetovom obchode www.autobit.sk 
(ďalej už len ako kupujúci)

 

          Miestom určenia

          Miesto určené kupujúcim, na ktoré je predávajúci povinný zabezpečiť doručenie zásielky. Miesto určenia je dohodnuté na základe písomnej objednávky
          vytvorenej na stránkach internetového obchodu predávajúceho.


          Tovar
          Jedná sa o produkty ponúkané predávajúcim v jeho internetovom obchode, ktoré si kupujúci môže objednať v akomkoľvek množstve a časovom rozsahu,
          ktorý mu v čase jeho objednávky internetový obchod predávajúceho ponúka.

 

          Zásielka

          Objednaný tovar, ktorý je súčasťou ponuky predávajúceho a bol teda objednaný výlučne na stránkach predávajúceho.

 

          Objednávka

          Rozumie sa ako kúpna zmluva vytvorená písomnou formou s konkrétnym a jasným obsahom, tj. so všetkými potrebnými údajmi a informáciami kupujúceho
          pre predávajúceho. (ďalej už len ako objednávka)

 

1.3. Tieto obchodné podmienky sa stávajú súčasťou každej objednávky, ak sa predávajúci a kupujúci písomne nedohodnú inak. Ak je medzi predávajúcim a kupujúcim  uzatvorená písomná kúpna alebo rámcová zmluva o dodávkach tovaru, majú tieto písomné zmluvy v prípade rozporu medzi ich ustanoveniami a ustanoveniami týchto obchodných podmienok prednosť pred znením týchto obchodných podmienok.

 

1.4. Ak je kupujúci spotrebiteľom, vzťahujú sa na vzájomné práva a povinnosti medzi ním a predávajúcim  tieto obchodné podmienky v najviac možnom rozsahu, tak aby boli zachované všetky práva spotrebiteľa v rozsahu požadovanom v aktuálnom Občianskom zákonníku Slovenskej Republiky.

1.5. Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti 01.09.2014.


 

          2. Objednávka (kúpna zmluva), postup vytvorenia objednávky

2.1. Kupujúci objednáva tovar ponúkaný predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu na stránke www.autobit.sk (ďalej už tiež len ako e-shop) predovšetkým vyplnením osobných údajov, fakturačných údajov a ostaných nevyhnutných údajov vyžadovaných predávajúcim pre plnohodnotné a správne spracovanie objednávky. Kupujúci tak môže urobiť aj telefonicky alebo faxom.

2.2. V prípade objednávky telefonicky alebo faxom, bude zákazníkovi zaslaná písomná forma dohodnutej objednávky a to na dohodnutú e-mailovú adresu kupujúceho pre potvrdenie obsahu objednávky a potvrdenie správnosti fakturačných a osobných údajov. Potvrdiť ju je zákazník povinný okamžite po jej doručení, najneskôr však do 12 hodín od jej obdržania, inak je objednávka automaticky stornovaná predávajúcim. Ak zákazník zistí nezrovnalosť v súvislosti s obdržaným obsahom objednávky alebo chce objednávku doplniť musí tak urobiť rovnako do 12 hodín od obdržania objednávky, inak mu nemôže byť zaručené, že zmeny v objednávke budú akceptované. V prípade expresnej dodávky (objednávky tovaru s označením „Tovar skladom“) môže byť tovar expedovaný už v priebehu niekoľkých hodín od prijatia a uzatvorenia objednávky, preto akékoľvek dodatočné zmeny je potrebné dať na vedomie predávajúcemu aj telefonicky. Predávajúci tieto zmeny potvrdí zaslaním upravenej písomnej objednávky na mail kupujúceho. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č.108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku. Kúpna zmluva je uzatvorená v okamihu odsúhlasenia objednávky predávajúcim.

2.3. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní svojej objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Jedná sa len o kontrolný mechanizmus aby si kupujúci mohol skontrolovať zaslanú objednávku, toto oznámenie má teda len informatívny charakter.


2.4. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail. Podnikateľ: fyzická alebo právnická osoba aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum objednávky (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).
Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č.428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).


2.5. Po doručení objednávky predávajúcemu bude táto objednávka zaevidovaná v systéme u predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná. Objednávka je uzatvorená v okamihu jej odsúhlasenia predávajúcim. Všetky prípadné zmeny alebo úpravy na už uzatvorenej objednávke je potrebné spracovať v písomnej forme. Tieto zmeny alebo úpravy musia byť jasne vyšpecifikované, doručené pred expedíciou tovaru kupujúcemu. Platnosť nadobúdajú až po potvrdení oboma stranami tohto obchodného vzťahu písomnou formou.

2.6. V prípade, že kupujúci zašle predávajúcemu objednávku počas pracovných dní po 15:00 hod, predávajúci nemusí byť schopný zaručiť jej odoslanie ešte v deň vytvorenia objednávky, aj napriek tomu že je tovar označený „Tovar skladom“. Všetky objednávky zaslané od kupujúceho predávajúcemu počas víkendu alebo dní pracovného pokoja (tj. sobota a nedeľa, štátne sviatky) budú spracované až v najbližší nasledujúci pracovný deň. S výnimkou dní kedy bude e-shop podliehať technickej odstávke alebo predávajúci zverejní iný oznam na úvodnej strane e-shopu.

2.7. Objednávka tovaru sa vytvára na základe informácií, ktoré predávajúci poskytuje vo vyplnených profiloch jednotlivých produktov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu www.autobit.sk. Všetky potrebné informácie o tovare si je možné overiť aj telefonicky u predávajúceho na telefónnom čísle 0915 965 521 alebo formou emailu na info@autobit.sk .

2.8. V prípade nesprávneho vyplnenia všetkých nevyhnutných potrebných údajov k objednávke alebo pri vážnom podozrení z ich nedôveryhodnosti si predávajúcu vyhradzuje právo stornovať takúto objednávku a písomne o tom informovať kupujúceho formou emailu na uvedenú e-mailovú adresu.


2.9. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v profiloch jednotlivých tovarov, katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho sa môžu odlišovať od skutočnosti v rozsahu o ± 3% z uvedenej hodnoty.  

 

          3. Miesto plnenia a dodacie lehoty
 

3.1. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodne inak, je miestom plnenia z kúpnej zmluvy prevádzka alebo bydlisko kupujúceho. Ak má kupujúci viac prevádzok alebo bydlísk, musí v písomnej objednávke jasne vyplniť údaje o mieste doručenia formou poznámky k objednávke. Inak bude za adresu určenú pre doručenie tovaru považovaná fakturačná alebo poštová adresa uvedená v objednávke. Za nesprávne vyplnenie údajov zo strany kupujúceho nenesie predávajúci žiadnu zodpovednosť a všetky vzniknuté náklady s prípadným vrátením tovaru z tohto dôvodu je predávajúci oprávnený dať k úhrade kupujúcemu formou osobitnej úhrady mimo uzatvorenej objednávky.

3.2. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o doručenie objednávky kupujúcemu.  Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Nárok na náhradu vzniknutých nákladov spojených so snahou o doručenie objednaného tovaru kupujúcemu mu ale ostáva a môže ho plne uplatniť aj napriek tomu, že kupujúci už o tovar nemá záujem.


3.3. Predávajúci zabezpečuje rozvoz tovaru denne počas pracovných dní zo svojich predajných skladov. Ak je miestom plnenia podľa dohody strán prevádzka predávajúceho, je možné tovar spravidla odobrať ihneď a to  osobne alebo poverenou osobou, ktorú kupujúci určí a doplní do poznámky pri vypĺňaní objednávky.

3.4. Ak je tovar skladom je jeho doručenie spravidla do 48 hodín od uzatvorenia objednávky predávajúcim.  Dobu doručenia môže ovplyvniť vybraný spôsob prepravy. V prípade potreby je možné sa o jednotlivých typoch dopravy informovať vopred telefonicky na čísle 0915 965 521 alebo na e-mail info@autobit.sk.  V prípade, že tovar už nie je skladom, kupujúci bude bezodkladne telefonicky informovaný o tejto skutočnosti a o najbližšom možnom  termíne dodania tovaru. Objednávka následne nadobúda opätovnú platnosť až po vyjadrení súhlasu k novému termínu dodania kupujúcim písomnou formou.

3.5. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim; túto dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje.


3.6. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 3.6. týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny podľa uzatvorenej objednávky.
 

           

          4. Cena, platobné podmienky a prepravné, formy úhrady
 

4.1. Všetky ceny pri ponúkaných tovaroch v e-shope sú s DPH (označené ako „cena s DPH 20%:“)

4.2. Ceny prepravy sú uvádzané automaticky vrátane DPH.

4.3. Cena tovaru je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmien cien v nadväznosti na zmeny cien dodávateľov alebo opatrení štátu ovplyvňujúcich výšku predajných cien. Každá zmena, ktorá by mohla vplývať na už uzatvorené objednávky musí byť písomne oznámená kupujúcemu a on musí túto zmenu akceptovať potvrdením písomnou formou.

4.4. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku v prípade, že objednaný tovar už nevie zabezpečiť v dohodnutej cene alebo pri zistení, že objednaný tovar už jeho dodávateľ nevie zabezpečiť vôbec prípadne v nedostatočnej kvalite. Stornovanie objednávky sa predávajúci zaväzuje bezodkladne oznámiť kupujúcemu písomnou formou na e-mail uvedený kupujúcim, najneskôr do 24 hodín od prijatia objednávky.


4.2. Z maloobchodných cien môže predávajúci poskytnúť  zľavu registrovaným zákazníkom. Autoservisy a predajne náhradných dielov môžu získať zľavu už po predložení živnostenského listu alebo výpisu z obchodného registra. Výška zľavy môže byť určená osobitne pri nákupe tovaru vo väčšom množstve alebo môže byť závislá od dosiahnutého obratu za určité obdobie alebo na základe individuálneho dojednania predávajúceho s kupujúcim. Výška zľavy nie je vymáhateľná a plne závisí od obchodného vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim.


4.3. Za dodaný tovar je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu určenú podľa cenníka platného v dobe uzatvorenia kúpnej zmluvy, pokiaľ sa obidve strany výslovne nedohodli inak. Kupujúci uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho, ktorý mu vyhotoví písomný daňový doklad podľa vybraného spôsobu platby.


4.4. Cenu prepravy si volí kupujúci sám cez formulár objednávky v e-shope  pri výbere spôsobu prepravy alebo pri inom spôsobe komunikácie. Kupujúci si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

- osobné vyzdvihnutie

- dopravou predávajúceho

- vlastnou dopravou (dopravu si zabezpečí kupujúci na vlastné náklady a zodpovednosť)

- kuriérom (zasielateľskou spoločnosťou)
 

4.5. Ak je tovar dodávaný priamo predávajúcim, bude ku kúpnej cene pripočítané prepravné podľa podmienok uvedených v sekcii Doručenie tovaru.


4.6. Predávajúci je povinný tovar zabaliť alebo zabezpečiť pre prepravu vhodným spôsobom  tak, aby sa predišlo jeho možnému poškodeniu počas prepravy. Tovar je po zabalení označený páskou alebo poznávacím prvkom predávajúceho tak, aby sa zabránilo náhodnému otvoreniu zásielky počas prepravy.

4.7. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

4.8. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

4.9. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

4.10. Spôsoby platieb: V hotovosti pri prevzatí tovaru na pobočke, Platobnou kartou na pobočke, Platobnou kartou cez internet, Platba na dobierku (spoplatnená 1,20 EUR), Platba na účet

4.11. Platba vopred prevodom na účet. Ak si zvolíte platbu klasickým bankovým prevodom, automaticky vám na e-mail pošleme zálohovú faktúru. Po pripísaní platby na náš účet, obdržíte  na ten istý e-mail daňový doklad. Tento úkon vykonáva náš automatizovaný systém vždy nasledujúci pracovný deň. Pri platbe vopred prevodom na účet, môže byť termín dodania ovplyvnený termínom uhradenia platby. Je nutné, aby bola čiastka pripísaná na náš účet najneskôr do piatich pracovných dní po potvrdení objednávky v opačnom prípade je možné považovať objednávku za zrušenú. Pri osobnom odbere tovaru, je nutné predložiť doklad totožnosti (občiansky preukaz, pas).

4.12. Platba platobnou kartou cez internet. Objednávka sa pri platbe kartou cez internet uhradí prostredníctvom platobnej brány TrustPay. Po pripísaní platby na náš účet, obdržíte na email uvedený v objednávke daňový doklad.


4.12. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom. Tam, kde je nutný záručný list, dostane ho v balení.

 

          5. Splatnosť kúpnej ceny
 

5.1. Kúpna cena je splatná v okamihu dodania tovaru kupujúcemu a to v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, ktorý je uvedený na faktúre / dodacom liste.


5.2. Ak je kupujúci v omeškaní s úhradou kúpnej ceny je predávajúci oprávnený požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky kúpnej ceny za každý kalendárny deň z omeškania. Spory, vznikajúce z tohto zmluvného vzťahu alebo v súvislosti s ním budú rozhodované rozhodcom v rozhodcovskom konaní podľa zákona č.244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní, podľa pravidiel rozhodcovského konania, vydaných Spolkom rozhodcov, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Dúbravská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO 44315821, zverejnených na www.spolokrozhodcov.sk. 


5.3. Svoj súhlas s článkom 5.2. Obchodných podmienok potvrdzuje kupujúci potvrdením obchodných podmienok v poslednom kroku objednávacieho postupu zaškrtnutím políčka „Súhlasím s obchodnými podmienkami“.

5.4. Predávajúci môže pri prijatí objednávky na tovar, ktorý je nutné špeciálne objednať u dodávateľa predávajúceho, požadovať od kupujúceho zaplatenie zálohy na kúpnu cenu do výšky 50% konečnej kúpnej ceny.

 

          6. Preberanie tovaru
 

6.1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej v objednávke. 


6.2. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená, zničená alebo nedostatočne označená (bez etikety s podstatnými informáciami o predávajúcom a kupujúcom), kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať zápis o škode na zásielke, ktorého správnosť potvrdí dopravca. V prípade, že kupujúci si poškodenú zásielku prevezme od zasielateľskej spoločnosti, akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo, obsah a fyzické porušenie obsahu zásielky nebudú akceptované. 


6.3. Svojím podpisom  na faktúre/dodacom liste potvrdzuje kupujúci prevzatie tovaru. Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho až dňom úplného zaplatenia kúpnej ceny za tovar podľa uzavretej objednávky.

6.4. Kupujúci ktorý v čase dodania tovaru nie je schopný osobne tovar prevziať, môže prevzatím poveriť inú osobu, ktorá je povinná v plnej miere potvrdiť všetku sprievodnú dokumentáciu a skontrolovať či je preberaný tovar v poriadku podľa bodu 6.2. týchto obchodných podmienok.          7. Ostúpenie od zmluvy

 

7.1. Kupujúci je oprávnený vrátiť predávajúcemu nepoužitý, kompletný a nepoškodený tovar, ktorý je v pôvodnom nepoškodenom obale, ak predloží predávajúcemu originál faktúry / dodacieho listu podpísaný kupujúcim a to v lehote do 14 dní od dátumu dodania spolu s riadne vyplneným tlačivom o vrátenie tovaru. Ak vráti kupujúci tovar v lehote do 14 kalendárnych dní od dátumu dodania tovaru, vzniká mu nárok na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny vo výške 100 %. Predávajúci má právo odmietnuť prijatie vráteného tovaru, ktorý nie je súčasťou jeho obvyklého sortimentu a ktorý obstaral na žiadosť kupujúceho alebo, ktorý je v ponuke predávajúceho označený ako nevratný.


7.2. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Tovar nie je možné zaslať predávajúcemu na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia sa automaticky späť kupujúcemu.


7.3. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom.


7.4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

- ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho (preprava tovaru)

- ak ide o dodávku tovaru, ktorý nie je súčasťou obvyklého sortimentu predávajúceho alebo na ňom bola na požiadanie kupujúceho urobená vopred dohodnutá úprava
- ak sa jedná o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru a tento tovar sa nenachádza v štandardnej ponuke predávajúceho


7.5. V prípade akceptovania požiadavky kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 7 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 10% z fakturovanej peňažnej čiastky.


7.6. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku (odstúpiť od zmluvy) ak:
       - tovar sa nevyrába alebo sa už prestal vyrábať
       - zmenila sa cena dodávateľa tovaru
       - vystavená cena tovaru bola chybná
       - osobné, fakturačné a ostatné nevyhnutné údaje potrebné k plnohodnotnému spracovaniu objednávky majú nevhodnú formu a poškodzujú tým dobré meno predávajúceho

 

7.7. Ak sa jedná o originálny produkt zaslaný v originálnom obale od značkovéh výrobcu, ktorý je doplnený o neodlúčiteľné ochranné prvky potvrdzujúce jeho originalitu, použitý tovar je potrebné vrátiť v nepoškodenom originálnom obale, tj. obal môže byť otvorený, nie však roztrhaný, špinavý, tepelne poškodený, či bez ochranných a popisných prvkov od dodávateľa alebo výrobcu.

7.8. Spoločnosť ORIGINAL SLOVAKIA, s.r.o. si vyhradzuje právo neuznať reklamáciu alebo vrátenie tovaru, ktorý bol viditeľne použitý alebo nainštalovaný neoodborne. Každý zákazník by si mal byť vedomý, že neodborná inštalácia akejkoľvek súčiastky
môže výrazne znížiť funkciu súčiastky a tým ohroziť jej životnosť a rovnako aj funkciu a životnosť okolitých dielov ako aj bezpečnosť samotnej posádky auta na ceste. Všetky autodiely by teda mali byť inštalované odborne v autorizovanom servise, prípadne v servise s potrebným certifikátom pre výmenu daného typu súčiastky pre danú značku.

 


          8. Záruka a reklamácia tovaru
 

8.1. Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu kedy kupujúci nemohol tovar používať z dôvodu predošlého reklamačného konania. Akékoľvek reklamácie sa riadia Reklamačným poriadkom a platného Obchodného prípadne Občianskeho zákonníka Slovenskej Republiky. Reklamovaný tovar je prijímaný vo všetkých predajných miestach predávajúceho a to iba v záručnej lehote a len kompletný s riadne vyplneným reklamačným protokolom a nákupným dokladom. Predávajúci môže vybaviť reklamáciu na mieste, v odôvodnených prípadoch do 30 dní. Ak nie je možné reklamáciu posúdiť reklamačným technikom spoločnosti, bude reklamovaný tovar zaslaný na posúdenie k výrobcovi. V takomto prípade bude kupujúci informovaný o možnom predĺžení reklamačnej lehoty.


8.2. Záruka sa nevzťahuje a predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré mohol kupujúci zistiť pri prehliadke tovaru podľa bodu 6.2. týchto obchodných podmienok bezprostredne po dodaní tovaru.


8.3. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním. Záruka sa nevzťahuje na spotrebný tovar.


8.4. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný tovar vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácii sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

8.5. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

8.6. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke predajcu www.autobit.sk . Kupujúci odoslaním záväznej objednávky tovaru na e-shope predávajúceho potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

8.7. Reklamáciu je možné vykonať aj osobne a to na prevádzke spoločnosti Original Slovakia, s.r.o., je ale potrebné sa vopred ohlásiť, aby bol prítomný zodpovedný pracovník schopný posúdiť reklamáciu tovaru.

8.8. Reklamáciu je možné vykonať zaslaním tovaru na vlastné náklady predávajúcemu, mimo reklamovaného tovaru a dokladu o zaplatení musí kupujúci zaslať aj vyplnený Reklamačný protokol na uplatnenie reklamácie, ktorý nájde kupujúci na stránkach e-shopu predávajúceho.

 

8.9. Bez dodania reklamovaného tovaru na posúdenie kupujúcim predávajúcemu nie je možné začať reklamačné konanie.

8.10. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť na prevádzku predávajúceho (tj. Strojnícka 9, 08001 Prešov), ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe k posúdeniu reklamácie). 

8.11. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu hneď  ako zistí chybu alebo nedostatok na tovare, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby.

8.12. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom


8.13. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

8.14. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.


8.15. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť tovar za rovnaký vo všetkých vlastnostiach a technických parametroch chybného tovaru.

8.16. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká ak:

- neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar

- poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR

- poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami alebo živelnou pohromou

- neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci

- zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby

- nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo    dokumentácie tovaru

- neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru

- uplynutím záručnej doby tovaru,

- mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu pre ktoré je tovar predurčený

- neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar

 

8.17. Ak kupujúci nežije, jeho práva ako aj povinnosti, ktoré mala má podľa Obchodného a Občianskeho zákonníka Slovenskej Republiky, môže uplatniť blízka osoba.

 

 

          9. Ochrana osobných údajov

 

9.1. Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy výslovne súhlasí s tým, aby jeho osobné údaje boli predávajúcim zhromažďované, archivované a používané (a to i za pomoci elektronických informačných systémov) pre účely uľahčenia objednávky kupujúceho a účely informovania o nových službách a produktoch predávajúceho a rozosielaní reklamných materiálov predávajúceho. Osobné údaje budú sprístupnené iba oprávneným zamestnancom, obchodným zástupcom a zmluvným partnerom, ktorí zaisťujú pre predávajúceho splnenie záväzkov z kúpnych zmlúv. Kupujúci berie na vedomie, že tento súhlas s vyššie uvedeným spracovaním jeho osobných údajov je plne dobrovoľný a že ho môže kedykoľvek odvolať písomnou formou. Ako doklad o bezpečnom spracovaní údajov má naša spoločnosť vypracovaný samostatný bezpečnostný projekt informačného systému, ktorý je k nahliadnutiu na prevádzke našej spološnosti. Tento bezpečnostný projekt je vypracovaný podľa § 19 a § 20 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Kupujúci je oprávnený od predávajúceho žiadať prípadne opravu alebo likvidáciu nesprávne alebo neoprávnene spracovaných osobných údajov alebo vysvetlenie ohľadom jeho spracovania. Kupujúci súhlasí taktiež s tým, že mu môže byť ponúkaná / zasielaná marketingová reklama predávajúceho i prostredníctvom sietí alebo služieb elektronických komunikácií, predovšetkým však formou e-mailu.


9.2. Osobné údaje môže kupujúci kedykoľvek aktualizovať, a to zaslaním aktuálnych osobných údajov e-mailom na adresu najbližšieho predajného miesta spoločnosti.


         10. Záverečné ustanovenia

 

10.1. Bez ohľadu na ostané ustanovenia, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.


10.2. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.


10.3. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku: telefonickú, faxovú, (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.


10.4. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

10.5. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

10.6. Kupujúci a predávajúci sa odsúhlasením týchto podmienok dohodli, že ich vzájomná komunikácia spojená so spracovaním a vybavením uzatvorenej objednávky bude uskutočňovaná písomnou formou najmä vo forme e-mailových správ.

10.7. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.


10.8. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

10.9. Kupujúci potvrdením týchto obchodných podmienok pred uzavretím objednávky formou „odkliku“ políčka s popisom „Súhlasím s obchodnými podmienkami“ kupujúci potvrdzuje, že rozumie celému objednávkovému postupu, všetky svoje osobné a fakturačné údaje vyplnil správne a pravdivo, je si vedomý spôsobu a termínu dodania tovaru a je pripravený bezodkladne uhradiť stanovenú kúpnu cenu a prevziať si tovar podľa dohodnutých podmienok v písomnej objednávke, ktorú zaslal predávajúcemu.


 

Obchodné podmienky boli aktualizované: 1.09.2014.
 

Tieto obchodné pomienky sú v plnom znení vlastníctvom spoločnosti ORIGINAL SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Puškinova 17, 080 01 Prešov, IČO: 46 594 264, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sro, Vložka 25809/P a ich kopírovanie alebo použitie v inom internetovom obchode bez predošlého súhlasu spoločnosti ORIGINAL SLOVAKIA, s.r.o. je neakceptovateľné.

Zistenie takejto skutočnosti bude spoločnosť ORIGINAL SLOVAKIA, s.r.o. riešiť právnou cestou.

© Copyright 2014  ORIGINAL SLOVAKIA s.r.o. Všetky práva vyhradené. web generuje redakčný systém WEB CMS